Spring til indhold

Danmark i Mali: Instrumenter, centrale partnere og resultater

Danmark har et bredspektret og mangeårigt partnerskab med Mali, som trækker på en lang række forskellige instrumenter. Disse instrumenter omfatter aktivt diplomati og politiske indsatser, militære bidrag, langsigtet udviklingssamarbejde, regionale stabiliseringsindsatser og humanitær bistand (se nedenfor). Danmarks aktive engagement i Malis nabolande Burkina Faso og Niger samt danske aktiviteter i Nordafrika (specielt i Libyen) har også stor betydning for situationen
i Mali og Sahel.

Danmarks indsats er en del af et omfattende internationalt engagement Mali. En central partner er FN’s Multidimensionelle Integrerede Stabiliseringsmission i Mali (MINUSMA), som blev etableret i april 2013. Med FN’s Sikkerhedsrådsresolution
2227 (2015) fik MINUSMA fornyet mandatet til bl.a. at beskytte civile; monitere og  kontrollere våbenhvileaftaler; og støtte gennemførelsen af fredsaftalen mellem parterne i Mali. En anden central partner er EU, som er den største donor og aktør ift. træning af Malis sikkerhedsstyrker.

En række EU-medlemslande, herunder særligt Frankrig, har et stærkt engagement i Mali. Danmark vil samarbejde og samordne indsatser med andre internationale partnere i Mali og opnå synergieffekter, hvor det er muligt. Danmark vil søge at påvirke multilaterale partnere, som EU, Verdensbanken og FN-organisationerne i overensstemmelse med principperne i denne landepolitik. Ligeledes vil Danmark fortsætte partnerskabet med de danske NGO’er, der er aktive i Mali. De danske partnerskaber vil fungere inden for rammerne af mål nr. 17 “Styrke globalt samarbejde for bæredygtig udvikling” i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Danmark havde allerede været engageret i Mali i flere årtier, da Mali i 2006 blev prioritetsland for Danmarks langsigtede udviklingssamarbejde. Danmark betragtes som en troværdig, innovativ og fleksibel partner, en stærk fortaler for menneskerettigheder (herunder kvinders rettigheder) og en aktiv medspiller i freds- og forsoningsprocessen. Danmark er endvidere et foregangsland blandt donorerne med hensyn til udvikling af den private sektor.


Værktøjskassen – Danmarks samtænkte engagement i Mali

 • Aktivt diplomati og politiske indsatser, bilateralt og i internationale fora, herunder særligt EU.
 • Langsigtet bilateralt udviklingssamarbejde.
 • Regionale stabiliseringsindsatser gennem Freds- og Stabiliseringsfonden.
 • Militære og civile bidrag til MINUSMA.
 • Humanitær bistand til Mali og maliske flygtninge i nabolandene.
 • Støtte fra klimapuljen.
 • Økonomisk diplomati.

På trods af den vanskelige kontekst har Danmarks samarbejde med Mali ført til gode resultater ikke mindst på grund af en effektiv anvendelse af en række forskellige instrumenter (se nedenfor). Både under og efter kuppet har Danmark hurtigt og vellykket tilpasset udviklingssamarbejdet til de nye vilkår ved at omstrukturere den danske udviklingsindsats fra direkte samarbejde med staten til et samarbejde med halvstatslige organisationer og internationale og maliske civilsamfundsorganisationer. Denne reorganisering gjorde det muligt for Danmark, som en af få aktive udviklingspartnere, at forblive i Mali gennem krisen og bidrage til genetablering af sikkerheden og det konstitutionelle demokrati. Det fremtidige artnerskab mellem Danmark og Mali vil bygge på de erfaringer og resultater,
der er opnået siden 2010.

Danmark i Mali – resultater

Danmark har bidraget til:

 • At etablere 1.061 mindre virksomheder, som har sikret 5.924 eksisterende jobs og skabt 1.127 nye, hvoraf 40 % er for kvinder (i perioden 2008-2013).
 • At 500.000 maliere har fået adgang til rent drikkevand (i perioden 2013-2015).
 • At 1.073 landsbyer har fået installeret latriner og har modtaget information om god praksis indenfor hygiejne (i perioden 2013-2015).
 • At 579 skoler har udviklet sikker sanitet (i perioden 2013-2015).
 • At 4.500 maliere har deltaget i deltagerorienteret forskning, som har været med til   at identificere og prioritere udfordringer og løsninger i Malis fredsproces med et stærkt ejerskab og bred konsensus (i perioden 2013-2015).
 • At centrale aktører, herunder regeringen, hæren, de væbnede grupper i nord og repræsentanter for civilsamfundet har deltaget i fredsprocessen gennem afholdelse af 123 dialogsessioner og 183 radiodebatter (i perioden 2013-2015).
 • At 147 medlemmer af Malis parlament har udviklet en forståelse for indsatser for at bekæmpe korruption, styrke ansvarlighed og sikre åbenhed i offentlige anliggender (i 2014).
 • At maliere i særligt sårbare grupper og ofre for kønsbaseret vold har fået adgang til retssystemet via 2.146 retshjælpskonsultationer (i 2014).
 • At beskytte den andel af det nationale budget som går til at sikre lige adgang til sociale ydelser og at hindre, at andelen falder under 32 % (i 2014).
 • At sikre humanitær bistand til mennesker i nød, og informere 80.000 personer om risikoen fra ueksploderet ammunition og håndvåben (i 2014).

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk