Spring til indhold

Risici, scenarier og implikationer for det danske engagement

Der er en potentiel risiko for, at Zimbabwe falder tilbage til en krisesituation ifald overgangen til demokrati og udvikling afspores. I en situation, hvor der nok er fremskridt men ikke et afgørende gennembrud i gennemførelsen af demokratiske reformer, har EU og andre vestlige lande hidtil fastholdt visse restriktive foranstaltninger vendt mod eliten i Zimbabwe med henblik på at bevare presset for reformer.

I en politisk situation, der er så usikker som det er tilfældet i Zimbabwe, er det vigtigt, at det danske engagement tager hensyn til forskellige risici og mulige scenarier og tillader fleksibilitet til at tilpasse indsatserne derefter. De primære risikoelementer er knyttet til en mulig afsporing af den demokratiske proces og de dermed forbundne konsekvenser for stabiliteten og den videre økonomiske udvikling. Fortsat øget ulighed og eksklusion af størsteparten af befolkningen, herunder især unge, fra den formelle arbejdsstyrke, vil i det lange løb kunne underminere stabiliteten i landet.

De grundlæggende scenarier og forventede konsekvenser for udviklingssamarbejdet er skitseret nedenfor:

 ""

Figur 3: Scenarier og mulige implikationer for dansk udviklingssamarbejde med Zimbabwe

En række faktorer vil være bestemmende for den videre udvikling i Zimbabwe, herunder især den igangværende magtkamp indenfor og mellem de politiske partier samt mellem reformtilhængere på den ene side, og de som ikke ønsker demokratiske reformer på den anden. Det er vanskeligt at forudse udkommet af de igangværende politiske processer, herunder også ZANU-PF’s fremtidige lederskab og position. Uanset resultatet af de igangværende politiske processer vil Zimbabwe i de kommende år have store udfordringer på vejen mod demokrati. Overgangen til og etablering af en folkeligt forankret demokratisk kultur baseret på stærke og uafhængige institutioner tager tid. Med fortsat betydelig folkelig opbakning til de to største partier vil en form for magtdeling, forsoning eller koalition meget vel også kunne være en del af den politiske fremtid for Zimbabwe.   

For at mindske risikoen for en negativ og udemokratisk udvikling vil Danmark fortsætte en flerstrenget tilgang. Først og fremmest vil Danmark arbejde for det internationale samfunds anerkendelse af enhver regering, der er demokratisk valgt i overensstemmelse med internationale standarder og som støtter og efterlever universelle menneskerettigheder.

Derudover vil Danmark også støtte og arbejde for at fremme et styrket regionalt engagement i Zimbabwe gennem dialog og økonomisk samarbejde. Et stabilt Zimbabwe vil være til fordel for alle lande i regionen, mens et Zimbabwe i intern konflikt vil kunne have negative konskevenser for hele regionen.

Ligeledes vil assistance i relation til udvikling og institutionsopbygning bidrage til at skabe et solidt fundament og således gøre det sværere at underminere fortsat demokratisk transition. Endelig vil Danmark fortsat støtte indsatser, som fremmer forsoning gennem brobygning og dialog på tværs af de politiske skel i Zimbabwe.   

Den danske politik i forhold til Zimbabwe er baseret på den grundlæggende præmis, at risikoen ved ikke at være engageret i den aktuelle transitionsprocess er større end risikoen ved et aktivt engagement – såvel for befolkningen i Zimbabwe som for stabiliteten i regionen.

I forbindelse med gennemførelsen af denne strategi vil Danmark nøje følge udviklingen i Zimbabwe og undervejs foretage nødvendige justeringer i partnerskabet med henblik på at minimere risici og maksimere mulighederne for at landet fortsætter udviklingen mod et demokratisk, fredeligt og velstående Zimbabwe med respekt for menneskerettighederne.

 

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk