Spring til indhold

Underretning om mistanke om uregelmæssigheder

På trods af de mange kontrolforanstaltninger for at undgå misbrug af udviklingsbistanden sker det, at der opstår mistanke om misbrug af midlerne. Mistanken kan for eksempel opstå ved, at den ordinære revision peger på uregelmæssigheder i forvaltningen af midlerne. I andre tilfælde kan ansatte på programmerne opleve uregelmæssigheder. Ofte vil der blive iværksat ekstraordinære revisionsundersøgelser for at afklare om misbrug har fundet sted. Andre kilder til mistanke om misbrug kan være rapporteringer fra partnerne og henvendelser gennem Danidas anti-korruptionshotline. Folkelige organisationer, der modtager tilskud fra Danida er forpligtede til at orientere Danida om mistanke om misbrug af midlerne.

Når Danida modtager oplysninger om mistanke om misbrug iværksættes en procedure, hvor der, om muligt i samarbejde med partneren, søges yderligere indsigt i sagen, og hvor det så hurtigt som muligt sikres, at et tilsvarende misbrug ikke kan finde sted. Som led i opfølgningen skal ansvar for misbruget placeres, og det skal besluttes, hvordan der skal følges op, typisk med politianmeldelse og tilbagebetalingskrav. En yderligere konsekvens kan være at samarbejdet med partneren ophører.

Som led i opfølgningen foretages underretning af Rigsrevisionen. Hvis sagen afklares med det samme, vil Rigsrevisionen modtage en enkelt underretning der redegør for sagen, hvordan der er taget hånd om misbruget og hvordan sagen er afsluttet, enten tilbagebetaling af midlerne eller med et tab. Hvis sagen ikke er afklaret, når den kommer til Danidas kendskab, foretages en indledende underretning af Rigsrevisionen med redegørelse for sagen, samt hvordan der følges op. Rigsrevisionen vil herefter løbende blive orienteret, når der sker væsentligt nyt i sagen, indtil sagen kan afsluttes. En sag betragtes som afsluttet enten når mistanken om misbrug viser sig at være ubegrundet, eller – hvor mistanken var velbegrundet – når de misbrugte penge er helt eller delvist tilbagebetalt, eller når pengene vurderes ikke at kunne inddrives og derfor betragtes som tabt.

I forlængelse af underretning af Rigsrevisionen offentliggøres underretningsskrivelserne fra 2012 nu løbende på denne side. Forud for offentliggørelsen foretager Udenrigsministeriet en gennemgang af skrivelserne for at vurdere om der gør sig særlige beskyttelsesværdige hensyn gældende, hvorefter offentliggørelse af visse oplysninger kan begrundes undtaget efter offentlighedslovens regler. Det kan for eksempel dreje sig om personfølsomme oplysninger, oplysninger der kan skade Danmarks udenrigspolitiske interesser, eller oplysninger der tilbageholdes af hensyn til forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser. Såfremt underretningsskrivelser helt eller delvist tilbageholdes vil det fremgå af oversigten. Der vil løbende blive foretaget en vurdering af, om der for tilbageholdte oplysninger og dokumenter er sket ændringer, der muliggør offentliggørelse.

Med offentliggørelsen af underretningsskrivelserne sikrer Udenrigsministeriet størst mulig åbenhed om korruption med dansk udviklingsbistand.

Indrapporteringer fra begyndelsen af 2012 og frem kan findes her.

Afsluttede sager 2006-2015
Udenrigsministeriet har siden 2006 løbende offentliggjort oplysninger om sager med mistanke om misbrug. Oversigterne for årene 2006-2015 findes nedenfor.

Tabel for afsluttede sager vedrørende 2015 (pdf.)

Tabel for afsluttede sager vedrørende 2014 (pdf.)

Tabel for afsluttede sager vedrørende 2013 (pdf.)

Tabel for afsluttede sager vedrørende 2012 (pdf.)

Tabel for afsluttede sager vedrørende 2011 (pdf.)

Tabel for afsluttede sager vedrørende 2010 (pdf.)

Tabel for afsluttede sager vedrørende 2009 (pdf.)

Tabel for afsluttede sager vedrørende 2008 (pdf.)

Tabel for afsluttede sager vedrørende 2007 (pdf.)

Tabel for afsluttede sager vedrørende 2006 (pdf.)

For yderligere information henvises til Udenrigsministeriets kontor KFU (kfu@um.dk).

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk

              UNDERRETNinger

Rapporteringer til Rigsrevisionen 2010 og 2011 (zip fil)

 

Abonnér og få en email, når Udenrigsministeriet rapporterer en sag til Rigsrevisionen.