Spring til indhold

Omlægning af civilsamfundsstøtten

Som led i udmøntningen af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, har Udenrigsministeriet gennemført en åben ansøgningsrunde for indgåelse af strategiske partnerskaber med danske civilsamfundsorganisationer.

Resultatet af ansøgningsrunden er, at 17 ansøgere tilbydes 4-årige strategiske partnerskaber for 2018-2021. De strategiske partnere er udvalgt på baggrund af deres kapacitet og strategiske relevans i forhold til danske udviklingspolitiske og humanitære prioriteter. Partnerne dækker en bred vifte af danske mærkesager; fra akutte humanitære indsatser og mere langvarig indsatser i verdens brændpunkter, over prioriterede tematiske områder som kvinder og pigers rettigheder, unge, grøn omstilling og til indsatser for at fremme arbejdsrettigheder og et bedre erhvervsklima.

Formålet med omlægningen er at støtte op om et stærkt, mangfoldigt civilsamfund gennem en bred vifte af relevante og fremtidssikre støttemuligheder, der bidrager til at skabe varige forandringer ude i verden og styrker det folkelige engagement i udviklingssamarbejdet. Omlægningen omfatter fire overordnede tiltag:

Strategiske partnerskaber: Udenrigsministeriets fremtidige partnere vil blive udvalgt efter en åben ansøgningsrunde, hvor organisationer vil blive målt på deres kapacitet og evne til at levere betydelige resultater inden for rammerne af prioriteterne i den nye udviklingspolitiske og humanitære strategi. Der vil fra 2018 være færre partnere end i dag, som vil kunne indgå 4-årige ligeværdige partnerskaber med Udenrigsministeriet.

En styrket programpulje hos CISU: Nuværende rammeorganisationer, der ikke ønsker eller ikke opfylder kravene til de nye strategiske partnerskaber vil, sammen med øvrige danske organisationer med den fornødne kapacitet og erfaring, kunne ansøge om flerårig støtte hos CISU i en styrket programpulje. Hensigten er fra 2018 at sikre støttemuligheder for relevante udviklingsindsatser med et højere bevillingsloft, end det CISU kan tilbyde i dag.

Reform af puljeordninger: Det folkelige engagement i udviklingssamarbejdet vil blive styrket gennem forenkling af procedurer og krav til ansøgninger hos puljeforvalterne (CISU, DH, DUF og DMRU). Det skal bl.a. bidrage til lettere adgang til mindre bevillinger for frivilligt drevne og mindre erfarne foreninger. Samtidig åbnes der op for indsatser i en bredere kreds af udviklingslande (samtlige DAC-lande fra 2018).

Opprioritering af unge og trosbaserede organisationer: Dansk Ungdoms Fællesråd og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling vil fra 2018 få mulighed for at gennemføre egne understøttende aktiviteter i form af en øget puljebevilling. Danske Handicaporganisationers nuværende rammeaftale og puljebevilling vil samtidig blive lagt sammen under én bevilling.

Omlægningen bygger på danske og internationale erfaringer samt indspil i forbindelse med den åbne konsultationsproces med NGO-miljøet, som Udenrigsministeriet har gennemført i løbet af efteråret 2016 med fokus på de kommende strategiske partnerskaber. Informationsnoten redegør for Udenrigsministeriets bud på mål, kriterier og tidslinjer for den åbne ansøgningsrunde, der forventes iværksat i første kvartal af 2017.