Spring til indhold

Myndighedssamarbejde og vækstrådgivere

Myndighedssamarbejdet er centralt placeret i regeringens udenrigs-, udviklings- og handelspolitik og gennemføres i tæt samarbejde mellem en række danske fagministerier og ambassaderne i 14 strategisk valgte lande. Igennem initiativet deler danske myndigheder Danmarks gode erfaringer med at opbygge rammebetingelser for en samfundsudvikling, der har fokus på ansvarlig, ressourceeffektiv privat sektor dreven økonomisk vækst, beskæftigelse og social velfærd, mens udsendte vækstrådgivere opbygger viden og relationer og medvirker til at åbne nye døre for dansk erhvervsliv. Samarbejdet vil gavne samfundsudviklingen i udvalgte lande, samtidig med at Danmarks internationale position og erhvervsliv styrkes, og der banes vej for eksport af danske varer og viden, værdier og indflydelse.

Myndighedssamarbejdet har to ben: vækstrådgivere og strategiske sektorsamarbejdsprojekter. Til at administrere dette har Udenrigsministeriet etableret Sekretariatet for Myndighedssamarbejde i fællesskab mellem Danida og Eksportrådet. I sekretariatet koordinerer vi samarbejdsaftaler mellem danske fagministerier og andre myndigheder med tilsvarende myndigheder i udlandet og varetager processen med at rekruttere, udsende, back-stoppe og kompetenceudvikle vækstrådgivere til de danske ambassader samt assisterer de danske fagministerier med projektudvikling og –gennemførelse.

Samarbejdet om ordningen varetages af den interministerielle Arbejdsgruppe for myndighedssamarbejde under Sekretariatets ledelse. Arbejdsgruppen, som har repræsentanter fra 10-12 ministerier, har fokus på faglighed og resultater. Det er første gang, så mange ministerier har samarbejdet om opstart af en ny ordning. Gruppen har været involveret i rekruttering og udsendelse af vækstrådgiverne og i udarbejdelsen af modaliteter for de strategiske sektorsamarbejdsprojekter. Erhvervsorganisationerne har parallelt været hørt om, hvilke lande og sektorer ordningen skulle fokusere på. 

For perioden 2015-2017 er der en årlig pulje på 33 mio. kr. til vækstrådgivere og 39 mio. kr. til strategisk sektorsamarbejde. Begge indsatser finansieres via udviklingsbistanden og skal derfor være målrettet lande på OECD-DACs liste over udviklingslande. Aktiviteterne skal foregå i landene og direkte bidrage til vækst og velfærd; resultaterne skal kunne dokumenteres.

Myndighedssamarbejdet har fokus på sektorer, hvor særlige danske spidskompetencer i form af ekspertise eller teknologi kan gøre en forskel for de udvalgte landes bæredygtige udvikling. Samarbejdet tilrettelægges mellem de danske ambassader, lokale myndigheder, udsendte danske vækstrådgivere og danske fagmyndigheder. Med kendskab til lokale rammebetingelser, samarbejdet mellem myndigheder og vækstrådgivernes sektorkendskab styrker ambassaderne sin betjening af dansk erhvervsliv med viden, kontakter og goodwill.

I første omgang strækker Myndighedssamarbejdet sig over tre-fem år. Fremdriften vil første gang blive vurderet efter to år. Ordningens succes vil blive målt på dens bidrag til at skabe forbedrede rammebetingelser i samarbejdslandene som grundlag for vækst og velfærd i landet og øgede kommercielle muligheder for danske virksomheder.

I følgende tabel findes oversigt over de 17 eksisterende vækstrådgivere og 20 sektorsamarbejder med danske fagministerier samt nye samarbejdsprojekter fra 2017 (røde): (yderligere oversigt: verdenskortet)

 

Land Dansk
Myndighed 
Partner Myndighed  Fokus for Samarbejde  Vækstrådgiver  Status 
Bangladesh

Beskæftigelses
ministeriet/
Arbejdstilsynet

Ministry of
Labour and Employment
Arbejdsmiljø
(inkl. tekstil-
sektoren)

Jens Rise Rasmussen
Ambassaden Dhaka

Fuldt SSC godkendt
22/12-15

Brasilien Erhvervs-
ministeriet/
Erhvervs-
styrelsen/
Mindlab
Ministry of Planning, Budget and Managenment samt
National School
of Public Administration
Offentlig digitalisering,
modernisering
og innovation  
Gustav Jensen
Ambassaden Brasilia
Fuldt SSC godkendt
21/12-16
Brasilien Sundheds-
ministeriet/
Lægemiddel-
styrelsen/
Sundhedsdata-
styrelsen
Ministry of Health
Brazilian Health Surveillance Agency
Digitalisering og modernisering
af sundheds-
systemet og effektivisering
af læge-middelområdet  

Brit Borum Madsen
Ambassaden Brasilia

Fuldt SSC
godkendt
13/7-16
Colombia Miljø- og Føde-
vareministeriet/
Fødevare-
styrelsen 
National Institute of Surveillance of Medicines and
Food/Colombian Agricultural Institute
Fødevare-
standarder
med særlig
fokus på svineproduktion
og produkter
Sune Jin Christensen
Ambassaden Bogota
Fuldt SSC godkendt
24/5-16
Ghana Erhvervs-
ministeriet/
Søfartsstyrelsen
Ministry of Transport samt Ghana Maritime Authority Implementering
af internationale
standarder på søfartsområdet
samt træning og
kapacitets-
opbygning
Nicolas Roy-Bonde
Ambassaden Accra
Fuldt SSC godkendt 18/4-17
Indien Aarhus kommune
med Aarhus
Vand
Udaipur Municipality, Rajasthan delstat
Indiens 100 Smart City Programme
Smart city/
bæredygtig
byudvikling med
særligt fokus på
vand

Kamilla K. Rai Ambassaden Delhi

Indien

Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet/
Energistyrelsen

Flere interesserede parter:
Ministry of Power and Coal/
Ministry of New and Renewable Energy samt delstater 

Vedvarende energi,
energi
planlægning
og integration
af vedvarende energi i
energi-forsyningen

Stephan Enevoldsen
Ambassaden Delhi

 
Indonesien Energi-,
Forsynings- og 
Klimaministeriet/
Energistyrelsen
Ministry of Energy and Mineral Resource/
National Energy Council

Modeller for
langtids-
energiplan-
lægning
Vedvarende energi
og energi
effektivitet

Søren Mensal Kristensen
Ambassaden Jakarta 
Fuldt SSC godkendt
22/12-15
Indonesien Miljø- og Føde-
vareministeriet/
Miljøstyrelsen
Flere interesserede parter:
Ministry of National Planning/
Ministry of Environment and Forestry/
Ministry of Public Works samt lokale myndigheder/
byer
Vand og
affald
Morten Holm van Donk
Ambassaden Jakarta
Iran Erhvervs-
ministeriet/
Patent og
Varemærke-
styrelsen
Iranian Intellectual Property Office

Tilpasning af
iransk lovgivning
til kravene
for optagelse i
WTO.
Kapacitetsop-
bygning
og beskyttelse
af patenter og
varemærker

Terkel Borg
Ambassaden Teheran
 
Kenya Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Fødevare-
styrelsen
Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries

Fødevare-
standarder og
værditilvækst indenfor
mejeri og grønt-
sager med
henblik
på øget
kenyansk
eksport

Henning Høy Nygaard
Ambassaden Nairobi 
Fuldt SSC godkendt
20/12-16
Kenya Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Miljøstyrelsen
Ministry of Environment and Natural Resources samt Ministry of Industry and Trade

Cirkulær økonomi,
renere produktion, regulering og
håndhævelse  

Jacob Fink Ferdinand
Ambassaden Nairobi
Fuldt SSC godkendt 20/12-16
Kina Erhvervs-
ministeriet/
Søfartsstyrelsen
Ministry of Transport, Bureau of Water Transport, samt China Maritime Safety Administration 

Miljøbeskyttelse
Maritim sikker-hed og overvågning
Grøn skib-sbygning
og offshore

Bjarke Wiehe Bøtcher
Ambassaden Beijing
Fuldt SSC godkendt 24/5-17
Kina Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Fødevare-
styrelsen
China Food and Drug Agency/
Ministry of Agriculture samt Harbin by/Heilongjiang Provience

Fødevare-
standarder
og laboratorie-
teknikker
Bæredygtige teknikker,
fra affald til værdi: gødning

Tilde Hellsten
Ambassaden Beijing
Fuldt SSC godkendt 13/1-17 
Kina Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Miljøstyrelse
The Chinese Ministry for Water Resources samt the Chinese Ministry for Environmental Protection

Luftforurening
fra biler og industri
Vand, vand-
ressourcer og
spildevand

Mads Terkelsen
Ambassaden Beijing
Fuldt SSC godkendt 23/9-16 
Kina

Sundheds-ministeriet/
Lægemiddel-styrelsen
og en dansk
region 

Flere interesserede parter: National Health and Family Planning Comission/
Ministry of
Human Resources and Social Security/
China Food and Drug Agency samt flere provinser 

Regulering og effektivisering
på lægemiddel-
området samt
medicinsk udstyr
Støtte til Kinas sundheds-
reformer med
henblik på
lige adgang til sundhedsydelser
og sammen-
hængende patientforløb
mellem
forskellige
tilbud

   
Kina Københavns Kommune/
Økonomi-forvaltningen/
Teknik- og Miljøforvalt-
ningen, HOFOR
Beijing Municipality/
Beijing Urban Planning Commission/
Beijing Water Authority

Bæredygtig by-
udvikling/
Smart city
Beijing Design
Week

   
Mexico Sundheds-ministeriet  Secretariat of Health

Primær sundhed:
Kommunikation og henvisnings-systemer
Digitalisering
samt telemedicin

Anne Mette
Vega
Brondbjerg
Ambassaden Mexico City 
Fuldt SSC godkendt 29/4-16

Mexico

Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Fødevare-
styrelsen
Ministry of Agriculture/
den Mexikanske Fødevare-styrelse SENASICA

Fødevarer,
fødevare
forædling,
fødevare
standarder
forventeligt
med hovedfokus
på svin

Thomas Falke Mortensen
Ambassaden Mexico City
 
Myanmar Beskæftigelses-ministeriet/
Arbejdstilsynet
Ministry of Labour, Employment and Social Security Arbejdsmarked
regulering og håndhævelse,
arbejdsmiljø
Martin E.
Jensen
Ambassaden Yangon 
Fuldt SSC godkendt 29/3-16
Sydafrika

Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Fødevare-
styrelsen 

Forsknings- og
Uddannelses-ministeriet/
Forsknings- og Innovations-
styrelsen

Department of Water and Sanitation

Rammeværk og
kapacitet omkring vandressourcer,
vandspild, effektivitet
af vandforbrug i
industrien

Forskning og
innovations-
samarbejde
omkring vand
Finansierings-modeller

Jørgen Erik Larsen
Ambassaden Pretoria
Fuldt SSC godkendt 24/5-16
Sydafrika Aarhus Kommune

City of Tshwane/
Gauteng/
Other Metropolitan Municipalities/
South African Cities Network

Smart city
Byplanlægning/
byudvikling
Vækst og
liveability
Energi/vand

Kristoffer Rønde Møller
Ambassaden Pretoria
 
Tyrkiet

Energi-,
Forsygnings- og
Klimaministeriet/
Energistyrelsen

Ministry of Energy and Natural Resources

Fjernvarme og energieffektivitet

Dennis Holte Skov-Albertsen
Ambassaden Ankara
Fuldt SSC godkendt 19/4-17
Tyrkiet Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Miljøstyrelsen
Ministry of Environment and Urbanisation  

Affald og
ressource
effektivitet

Dennis Holte Skov-Albertsen
Ambassaden Ankara
Fuldt SSC
godkendt
24/2-17
Vietnam

Undervisnings-ministeriet

Forsknings- og
Uddannelses-ministeriet/
Uddannelses-styrelsen

Ministry of Education and Training/
Ministry of Labour, Invalids and 
Social Affairs 

Ungdoms-uddannelser
Fastlæggelse af curriculum
sammen med arbejdsmarkedets
parter samt introduktion af
praktik på virksomheder

Morten Pristed
Ambassaden Hanoi
Fuldt SSC
godkendt
28/11-16
Vietnam Sundheds-ministeriet  Ministry of Health and Thai Bin Provins  Forebyggelse af livsstilssygdomme Morten Pristed
Ambassaden Hanoi
Fuldt SSC
godkendt
17/1-17
Vietnam Miljø- og
Fødevare-
ministeriet/
Miljøstyrelsen 
Ministry of Natural Resources and
Environment, Vietnam Environment
Administration  

Styrkelse af kontrol og tilsyn
med industrivirk-somheders
miljøpåvirkning

Katja Goodhew
Ambassaden Hanoi
Fuldt SSC
godkendt
21/11-16
Vietnam Miljø- og Fødevare-ministeriet/
Fødevare-styrelsen
Ministry of Agriculture and Rural Development  

Fødevare
standarder
indenfor
produktion af svin.
Fokus på foder, medicin mv. og
kontrol af indhold
af skadelige
stoffer

Katja Goodhew
Ambassaden Hanoi
Fuldt SSC
godkendt
17/3-17

 

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk

Kontakt

Sekretariatet for Myndighedssamarbejde

 

tlf. 33 92 02 01

tlf. 33 92 13 08

NEWS

Støtte til Verdensmål og erhvervslivets muligheder

 

Syv danske ministre delte den 23. august 2017  erfaringer med de danske ambassadører om værdien af myndighedssamarbejde og partnerskaber. Udenrigsminister Anders Samuelsen og Udviklingsminister Ulla Tørnæs understregede, at vi skal have mere Danmark i verden. Danske løsninger inden for fx bæredygtig energi, energi-effektive løsninger, cleantech og fødevareproduktion efterspørges af mange lande. Disse partnerskaber er derfor til gavn for bæredygtig udvikling i landene, vores bilaterale relationer og for den danske private sektor.

 

 

 

Finansloven 2017 har givet mulighed for at udvide ordningen fra de nuværende 12 lande til 14 lande. Indien og Iran er nye. Finansloven har også givet mulighed for at udvide med otte ekstra projekter gennemført af danske myndigheder og tilhørende otte ekstra vækstrådgivere. Herudover giver Finansloven mulighed for at forlænge eksisterende samarbejder og vækstrådgiverpositioner, hvor det giver mening, når disse udløber i løbet af de kommende år.
 
Med udvidelsen vil der være 25 vækstrådgivere (17+8 nye) og 14 lande (12+2 nye). Samarbejdet implementeres af Udenrigsministeriet og syv fagministerier med deres styrelser og institutioner samt København og Aarhus kommuner.

 

 

Links til Guidelines for Partnering with Denmark, marts 2015 og Årsrapport, 2015-2016.

Link to English webpage: Partnering with Denmark.