Spring til indhold

EU som stabil partner i skrøbelige stater

Danmark vil:

  • Arbejde for at EU øger sit engagement i skrøbelige stater baseret på principperne i ”New Deal” om mere effektive, sammentænkte, skræddersyede og lokalt forankrede indsatser.
  • Arbejde for bedre udnyttelse af synergi- og samspilseffekter mellem udviklingspolitikken og EU’s arbejde med stabilitet og sikkerhed, herunder at EU bliver bedre til at nedbryde silotænkningen - både i Bruxelles og ude på EU-delegationerne.
  • Fremme EU-koordinationen og –samarbejdet om indsatser i skrøbelige stater, men med blik for at EU indgår i et bredere internationalt engagement.
  • Fremme EU’s samarbejde med andre udviklingspartnere i skrøbelige stater herunder særligt lokale civilsamfundsaktører og den private sektor.

Stabilitet og sikkerhed er forudsætninger for udvikling, fattigdomsbekæmpelse og fremme af menneskerettigheder. 80 procent af verdens fattigste befolkning forventes i 2025 at bo i skrøbelige stater eller konfliktramte områder. Derfor har Danmark øget sit fokus på indsatser for konfliktforebyggelse, stats- og fredsopbygning samt opbygning af modstandskraft. Det betyder også, at udviklingsbistanden til skrøbelige og konfliktramte prioritetslande øges. Rammevilkårene for arbejdet i skrøbelige situationer er markant anderledes end i traditionelt udviklingssamarbejde. Indsatser i skrøbelige stater kræver integrerede og sammenhængende tilgange og en samtidig anvendelse af udenrigs-, udviklings- og humanitære instrumenter. Sådanne engagementer stiller krav om fleksibilitet, hurtighed og risikovillighed, men også om kapacitet til at sætte sig ind i komplekse situationer samt ageren under vanskelige vilkår.

EU’s arbejde med skrøbelige stater

Skrøbelige stater er en væsentlig prioritet i Agenda for Change, og der lægges i højere grad end tidligere vægt på at tackle ustabilitet, skrøbelighed og sårbarhed gennem EU’s udviklingssamarbejde. De øgede politiske ambitioner på området betyder, at EU vil øge sit engagement og udviklingssamarbejde med lande i skrøbelige, sårbare eller post-konflikt- situationer. EU kan spille en særlig rolle i skrøbelige stater bl.a. gennem Den Fælles Udenrigstjeneste, der besidder potentialet til at sammentænke de bredspektrede instrumenter inden for krisestyring og stabilisering, udvikling, humanitær bistand, diplomati og økonomisk samarbejde. Mange konflikter og skrøbelige situationer er grænseoverskridende, og EU har med sin globale tilstedeværelse klare fortrin og kan udvikle integrerede regionale strategier og tilgange. EU har den fornødne politiske og finansielle vægt til at agere i disse situationer, og medlemslandene kan dele risikoen og byrden ved integrerede og multidimensionale indsatser.

EU mangler dog fortsat en sammenhængende strategi for sammentænkte indsatser, der samler alle operatørerne på tværs af EU’s institutioner. Ansvaret for EU’s indsatser i skrøbelige og post-konflikt-lande er i dag fragmenteret, hvilket besværliggør effektive, systematiske og langsigtede tilgange. Ligeledes har manglende sammenhæng mellem EU’s finansieringsinstrumenter ledt til huller i finansieringen af konfliktforebyggende og post-konflikt-aktiviteter og i overgangen fra humanitære til langsigtede udviklingsindsatser. Der er dog vellykkede eksempler på regionale, sammentænkte strategier, hvor humanitære, udviklings-, politiske og sikkerhedsinstrumenter koordineres og fælles mål fastlægges. Et eksempel herpå er den strategiske ramme for Sahel, der blev vedtaget i september 2011.

Danmarks prioriteter og tilgange

Danmark har en stærk interesse i, at EU styrker koordinationen og sammentænkningen af alle relevante politikker på udenrigs- og udviklingsområdet – både på politisk og operationelt niveau. Det vil give bedre resultater og øget effektivitet, når samspilseffekterne udnyttes, men også øge EU og medlemslandenes samlede politiske gennemslagskraft. Tilgange og principper fra udviklingspolitikken skal i højere grad integreres i EU’s eksterne aktiviteter. Danmark vil søge at nedbryde den silotænkning, der i høj grad har præget EU’s udviklingssamarbejde, og fremme en mere fælles strategisk tilgang, klarere ansvars- og rollefordeling og mere strømlinede arbejdsgange i EU’s institutioner. Sammentænkningen skal altid ske i respekt for udviklingspolitiske og humanitære målsætninger og principper.

I lande, hvor Danmark ikke selv er til stede, kan tilgange og indsatser i relevante skrøbelige og konfliktramte lande påvirkes gennem EU, mens Danmark i de danske prioritetslande vil indgå i tættere koordination og samarbejde om fælles diplomati, finansiering og programmering. EU’s koordinerende rolle i skrøbelige lande kræver en høj grad af villighed fra medlemslandene til at lade sig koordinere, for her kan tilbøjeligheden til at lade sig styre af snævre nationale profileringshensyn være særlig markant. Danmark vil udvise stor vilje til at samarbejde med og indgå i koordination ledet af EU og vil være rede til at lade EU gå i front. Det vil særligt gælde i lande, hvor danske ressourcer og tilstedeværelse er begrænsede, men også i lande, hvor EU-delegationen har den nødvendige kapacitet og kompetence til at påtage sig lederskab.

Danmark vil desuden vurdere mulighederne for yderligere decentralisering af beslutningskompetencer fra EU-institutionerne i Bruxelles til EU-delegationerne, herunder fleksibel ressourceudnyttelse på landeniveau. EU og medlemslandene skal i højere grad agere samlet, definere fælles målsætninger og strategier samt bygge på hinandens kompetencer på landeniveau. Det kræver åbenhed både i Bruxelles og hos EU-delegationerne, men også blandt medlemslandene. Koordinationen med eksterne partnere skal også styrkes, herunder multilaterale institutioner, regionale organisationer, bilaterale udviklingspartnere, den private sektor og civilsamfundsaktører, der opererer i skrøbelige lande. EU skal blive bedre til at udnytte sine komparative fordele i forhold til aktører, der kan være begrænsede af enten manglende kapacitet, finansiel styrke eller mandat til at indgå i politiske eller sikkerhedsmæssige aktiviteter.

Danmark vil arbejde aktivt for, at EU ikke etablerer parallelle strukturer, men i stedet understøtter eksisterende koordinationsmekanismer og internationale processer. Det gælder blandt andet den Internationale Dialog for fredsopbygning og statsopbygning og i udmøntningen af den globale aftale New Deal, der skal sikre, at det internationale engagement i skrøbelige og konfliktramte stater bliver mere effektivt og bygger på lokalt ejerskab.
Danmark vil arbejde for, at EU i højere grad støtter og styrker dialogen med de lokale civilsamfundsorganisationer i skrøbelige stater.

Der skal være en øget anvendelse af EU’s udviklingsmidler i skrøbelige og konfliktramte lande. Det vil tillade bedre mulighed for at tilpasse indsatser, der udføres under uforudsigelige og vanskelige vilkår. Det indebærer også, at EU’s finansieringsinstrumenter på bedre og mere systematisk vis støtter overgangen fra nødhjælp og post-konflikt-situationer til langsigtet udviklingsarbejde.

Danmark støtter derfor også EU’s arbejde med at udvikle og anvende budgetstøtte-lignende modaliteter til skrøbelige stater, de såkaldte statsopbygningskontrakter. De kan bidrage til stabilisering og genopbyggelse af centrale statsfunktioner gennem finansiering af bl.a. offentlige sociale basisydelser, men er også forbundet med risici. Derfor vil det være vigtigt at udvikle metoder til tæt monitorering samt at være realistisk i forhold til vurdering af mål og resultater. Fra dansk side vil der blive fokuseret på, at EU støtter skrøbelige stater til at opbygge sociale sikkerhedsnet og andre former for social beskyttelse, samt at dette sker i sammenhæng med de eksisterende indsatser indenfor både humanitær bistand og udviklingssamarbejdet.

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk