Spring til indhold

Fælles analyser og programmering

Danmark vil:

  • Fremme fælles analyser og strategiske tilgange for at skabe en fælles EU-forståelse af lokale realiteter, målsætninger og øget samspil mellem udviklingssamarbejdet og andre politikområder.
  • Være i front for at fremme fællesprogrammering, der styrker effektivteten i udviklingssamarbejdet, skaber merværdi og øget gennemslagskraft samt sikrer ejerskab og inddragelse af partnerlande og udviklingspartnere.
  • Deltage aktivt i fællesprogrammeringsprocesser i alle relevante prioritetslande og tage hensyn hertil i vores egen landepolitik og -programmering.

De komparative styrker for EU’s fællesprogrammering handler i høj grad om gevinster ved øget samarbejde og vidensdeling, herunder mere synlighed og politisk gennemslagskraft. Fællesprogrammering kan også medvirke til, at udviklingspolitikken i højere grad indtænkes som en del af EU’s samlede eksterne indsats, hvis det sættes i en bredere strategisk ramme, og være et godt afsæt for at sikre bredere samarbejde med andre relevante aktører.

Danmark vil i overensstemmelse med Agenda for Change og Verden 2030 arbejde for en styrket lokal policy-dialog om EU's programmering, herunder i forbindelse med fællesprogrammering af EU’s udviklingsindsatser. Et centralt mål fra dansk side vil være, at fællesprogrammeringen er koordineret lokalt, er åben overfor andre udviklingspartnere og anført af udviklingslandene selv. Danmark vil tage aktiv del i udformningen af den fællesprogrammering i alle relevante prioritetslande og tage hensyn hertil i landepolitikker og -programmering.

Danmark vil søge et styrket samarbejde på det analytiske niveau gennem udarbejdelsen af fælles analyser og rammepapirer for landeindsatser (i form af bl.a. EU Joint Framework Documents), der underbygger en fælles EU-forståelse af de realiteter og udfordringer, der eksisterer i prioritetslandene. En fælles strategisk tilgang vil også bedre kunne sikre synergier og samspil mellem udviklingssamarbejdet og andre overordnede politiske interesser og hensyn i prioritetslandet, f.eks. inden for handel, klima og sikkerhed. Disse fælles analyser kan supplere og føde ind i Danmarks egne landepolitikpapirer og kan desuden være ressourcesparende gennem den potentielle uddelegering til EU-delegationer eller andre medlemslande.

Med decentraliseringen af den danske udviklingsbistand til ambassaderne, vores brede landepolitikpapirer og overgangen til flerårige landeprogrammer er Danmark allerede godt rustet til at kunne deltage i nye fælles analyse- og programmeringstiltag. Ligeledes vil Danmark indgå i fælles initiativer og samfinansiering med EU og andre medlemslande på udvalgte strategiske områder samt udnytte muligheder for forstærket samarbejde med EU-delegationerne herunder delegeret samarbejde.

Det er vigtigt at undgå en Bruxelles-styret proces, der udelukker andre udviklingspartnere, og som indebærer nye, tunge processer. Fokus skal være på at skabe merværdi i forhold til den lokale kontekst, og Danmark skal være sig de strukturelle og historiske begrænsninger bevidst. Således er der fortsat store udfordringer med hensyn til videndeling medlemslandene imellem, de komplekse beslutningsprocesser i EU-systemet og kompetencespørgsmål mellem Den Fælles Udenrigstjeneste og Kommissionen. Den danske tilgang vil derfor være pragmatisk i forhold til at starte processen i de lande, hvor der skønnes at være størst ejerskab, og hvor merværdien i forhold til andre koordineringsprocesser er åbenbar. Der vil være en anerkendelse af, at fællesprogrammering vil tage tid og kræve holdningsændring fra alle involverede aktører. Fra dansk side er der åbenhed for, at enkelte medlemslande sammen med EU-delegationen kan gå forrest i fællesprogrammering for at undgå, at medlemslande, der ikke har mulighed eller viljen til at deltage, ikke blokerer for fremdrift. Danmark vil fremadrettet være rede til at se på, hvorvidt EU-fællesprogrammering kan lede til fælles udmøntningsplaner og resultatmåling.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk