Spring til indhold

Gennemførelsen af den strategiske ramme

Danmark vil i udmøntningen af den strategiske ramme bygge videre på erfaringer med at opnå stor indflydelse i EU-samarbejdet ved at anlægge en tilpasset og fleksibel tilgang. Muligheden for at præge dagsordner og politikker er ofte bestemt af alliancemuligheder, personrelationer, samt hvornår i processer der spilles ind.

Danmark vil fortsat sikre indflydelse på det politiske niveau og i forhandlinger gennem sin Bruxelles-baserede deltagelse i EU-arbejdet, hvor den danske EU-repræsentation gennem aktiv deltagelse i de formelle beslutningsfora og arbejdsgrupper kan præge politikforslag og EU-linjer i en retning, der fremmer danske interesser. Men Danmark vil også styrke sin indflydelse gennem tidlig dialog med relevante aktører i EU-institutionerne om politikforslag i formuleringsfasen. Dertil kommer den væsentlige indflydelse på EU’s strategiske retning og politikker, som de danske ministre opnår gennem deltagelse i ministerrådsmøder.

Samarbejdet og samspillet mellem de danske repræsentationer og EU-delegationer på landeniveau vil blive styrket, da det kan sikre stærke danske aftryk på EU’s landeanalyser og programmeringsdokumenter og en tættere opfølgning på EU-institutionernes konkrete gennemførelse af politikker og aktiviteter ude i felten. Samme grad af strategisk indflydelse opnås i mindre grad i de Bruxelles-baserede forvaltningskomiteer, hvor medlemslandene traditionelt høres i slutfasen af programmeringen. Danmark vil derfor alene prioritere deltagelse i disse fora, når det har en klar merværdi.

Der er desuden meget at vinde gennem placering af danske medarbejdere på områder af strategisk betydning i EU’s institutioner og ude på EU’s delegationer. Danmark vil fortsat stille dansk viden, kompetencer og erfaring til rådighed, ligesom der i højere grad vil blive sat fokus på at udnytte den erhvervede EU-erfaring i den danske udenrigstjeneste.

Allianceopbygning og netværk med ligesindede medlemslande vil blive styrket, da det er en central måde at få større gennemslagskraft på, når der forhandles i EU, eller når tænkningen skal præges. Samtidig ligger der også et potentiale i at opdyrke samarbejde med utraditionelle lande og partnere samt tænketanke, civilsamfundsorganisationer og EU-parlamentarikere. Danmark kan også øve indflydelse og påvirke processer ved at tage initiativer, der skaber øget forståelse eller debat om et givent område.

I den løbende monitorering af mål og resultater vil EU’s egne rapporterings- og evalueringssystemer blive anvendt, herunder særligt Revisionsrettens rapporter samt Kommissionens årsrapporter. Danmark vil arbejde for, at EU’s rapporteringssystem gøres så gennemsigtigt og brugbart som muligt, således at resultaterne fremstår både håndgribelige og kommunikerbare til den brede offentlighed. Medlemslandene bør i højere grad involveres i de interne evalueringsprocesser, således at der kan faciliteres en åben dialog omkring EU’s udviklingsresultater.

Monitoreringen vil desuden blive baseret på de danske repræsentationers tilbagemeldinger omkring fremskridt og resultater, men også begrænsninger og flaskehalse i det stedlige EU-samarbejde, som kan adresseres i dialogen med EU-institutionerne. Møderne for EU’s generaldirektører for udvikling vil også være et væsentligt forum herfor.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk