Spring til indhold

Sådan fjernes en handelsbarriere

Første skridt i nedbrydning af handelsbarrierer er en anmeldelse fra en dansk eksportvirksomhed. Herefter behandles anmeldelsen både af danske myndigheder og af EU-Kommissionen.

Eksportrådet har gennem årerne hjulpet mange virksomheder med at fjerne handels- og investeringsbarrierer, hvorfor vi er godt rustet til også at hjælpe din virksomhed.

Oplysninger om sager, der anmeldes til EU, vil være offentligt tilgængelige og vil - i anonymiseret form - helt eller delvist kunne ses i EU's register på internettet.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

For eksportvirksomheder: Anmeld handelsbarrierer

Alle danske eksportvirksomheder vil kunne nyde godt af indsatsen mod handelsbarrierer. Det første skridt er at anmelde barrieren ved brug af anmeldelsesskemaet.

Selve anmeldelsen af en handelsbarriere og proceduren i den forbindelse er beskrevet under "Anmeld handelsbarriere".

Virksomheden kan få hjælp til anmeldelsen hos Eksportrådet (Eksportteknisk Rådgivning kontaktes på tlf. 33 92 17 88 eller pr e-mail til eksportteknik@um.dk) eller fra de danske repræsentationer på eksportmarkederne.

Under alle omstændigheder er det afgørende, at anmeldelsen omhandler en konkret barriere, som en dansk virksomhed har oplevet på et eksportmarked.

Virksomhedens rolle efter anmeldelse

Når anmeldelsen er sendt til Eksportrådet, behøver virksomheden ikke foretage sig yderligere.

Når Eksportrådet modtager en anmeldelse, vil afsenderen modtage en foreløbig kvittering. Når handelsbarrieren er anmeldt til EU, vil anmelderen modtage en endelig kvittering med oplysning om et referencenummer, som vil kunne benyttes ved eventuel opfølgende forespørgsel. Behandlingen af en anmeldelse kan være tidskrævende, og der kan derfor gå nogen tid mellem anmeldelse og den endelige kvittering.

Kopi af anmeldelsen kan, hvis det ønskes, sendes til den relevante erhvervsorganisation (fx DI, Dansk Erhverv, Landbrug og Fødevarer, Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Danmarks Rederiforening). Organisationerne vil på den måde også kunne inddrage sagerne i deres relevante aktiviteter, bl.a. på europæisk plan.

Eksportrådet vil på baggrund af anmeldelsen analysere problemet og vælge en strategi for at fjerne barrieren. Hvis der er behov for yderligere oplysninger i den videre behandling, vil Eksportrådet i givet fald kontakte virksomheden.

Eksportrådet vil desuden informere anmelderen om fremskridt i sagen. Igen kan det risikere at være en tidskrævende proces, og virksomheder er derfor altid velkomne til at spørge til status for behandlingen af en anmeldelse. 

I nogle tilfælde kan nedbrydningen af en handelsbarriere tage så lang tid, at det kan være relevant for virksomheden i første omgang at fokusere på andre markeder og så sidenhen vende tilbage til det konkrete marked i lyset af, hvor langt barrierenedbrydningen er nået. 

Hvis virksomheden er villig til og har mulighed for det, kan den bidrage til processen, fx. med nye oplysninger, uddybning af informationerne om problemets art og størrelse eller mulige løsninger. Den vil derigennem kunne bidrage til at fremme en effektiv løsning.

Det er imidlertid også muligt, hvis virksomheder foretrækker det, at overlade det videre arbejde til Eksportrådet, som så vil arbejde videre i samarbejde med andre danske myndigheder og erhvervsorganisationer.

Anmeldelse af en handelsbarriere er gratis for virksomheden. Såfremt Eksportrådet under behandlingen af en sag bliver opmærksom på muligheder for at bistå virksomheden med additionelle ydelser, som kræver betaling, vil virksomheden kunne modtage et tilbud herom. Betalingsydelser vil imidlertid ikke kunne leveres, hvis ikke virksomheden forudgående skriftligt har accepteret et tilbud.

Efterfølgende behandling i Danmark

Når Eksportrådet modtager en anmeldelse af en handelsbarriere, vil der blive foretaget en umiddelbar vurdering af anmeldelsen:

 • Foreligger alle relevante oplysninger, eller er der spørgsmål, som skal afklares yderligere? 
 • Hvordan forholder anmeldelsen sig til andre anmeldelser; er det eventuelt en ny anmeldelse af et allerede kendt forhold?
 • Er der andre EU-lande, som kan tænkes også at have interesser i sagen?

  Anmeldelsen vil samtidig blive registreret, så at oplysningerne om handelsbarrierer i andre lande, som påvirker dansk eksport, vil kunne indgå i danske myndigheders arbejde med at fjerne handelshindringer.

  Parallelt anmeldes forholdet til EU Kommissionen med henblik på behandling i EU-sporet. I forhold til EU vil Udenrigsministeriet stå som anmelder af handelshindringen, og konkrete virksomhedsoplysninger vil ikke blive videregivet til Kommissionen.

  Oplysningerne vil bl.a. kunne benyttes i forbindelse med møder, besøg og rejser, som danske ministre eller embedsmænd foretager, og hvor kommercielle forhold indgår.

  Ligeledes vil de danske repræsentationer i udlandet kunne bruge oplysningerne om anmeldte handelsbarrierer i deres handelspolitiske indsats.

  Endelig vil anmeldelserne fra danske virksomheder blive lagt til grund for den danske indsats i forhold til EU's fælles handelspolitik. Fx deltager de danske ambassader sammen med repræsentanter for de øvrige EU-lande og Kommissionen i lokale "Market Access Teams" , som forbereder indspil til fastlæggelsen af EU's barriereindsats. Tilsvarende vil de danske deltagere i møderne i EU's "Market Access Advisory Committee" i Bruxelles kunne bruge oplysningerne som grundlag for at påvirke EU's prioriteringer, når handelsbarrierer skal nedbrydes på andre landes markeder. EU-procedurerne er beskrevet nærmere i afsnittet om Efterfølgende behandling i EU.

  Det skal understreges, at oplysninger om den anmeldende virksomhed ikke vil blive videregivet hverken til Kommissionen eller til andre landes myndigheder.

Efterfølgende behandling i EU 

Eksportrådet anmelder de handelsbarrierer, som danske eksportvirksomheder er stødt ind i, til EU.

EU-Kommissionen har etableret en særlig database - "Market Access Database" (MADB) - hvor alle barrierer hos EU's handelspartnere registreres. Med databasen er der skabt et samlet billede af de problemer, som europæiske eksportører har med hensyn til markedsadgang på de enkelte markeder. I databasen kan de registrerede barrierer søges efter land, efter sektor og efter barrieretype.

En særlig markedsadgangskomité - "Market Access Advisory Committee" (MAAC) - mødes hver måned i Bruxelles og drøfter spørgsmål om markedsadgang. Under komiteen er der oprettet særlige arbejdsgrupper, som drøfter sektorspecifikke spørgsmål.

I de lande, hvor EU har væsentligere eksportinteresser, er der dannet særlige markedsadgangsteams - "Market Access Teams" (MAT). Repræsentanter for alle EU-landene deltager i de enkelte teams, som ledes af repræsentanter for Kommissionen. MAT mødes regelmæssigt i de enkelte lande for at drøfte de markedsadgangsproblemer, som europæiske virksomheder oplever i det pågældende land. På grundlag af drøftelserne rapporterer Kommissionen tilbage til Bruxelles. Ligeledes mødes man med myndighederne i det pågældende land for at løse de konkrete problemer.

Kommissionen og EU-formandskabet mødes regelmæssigt med EU's handelspartnere for at løse markedsadgangsproblemer. Det kan være i bilaterale forhandlinger, eller det kan være inden for samarbejdet i Verdenshandelsorganisationen WTO.

Læs mere om EU's markedsadgangsstrategi og om Nedbrydning af handelsbarrierer i WTO.

Allerede anmeldte barrierer

På EU-Kommissionens særlige hjemmeside for markedsadgang findes en oversigt over allerede registrerede handelsbarrierer.

Som led i EU's særlige markedsadgangsstrategi igangsatte Kommissionen på dansk initiativ i januar 2009 et arbejde, hvor medlemslandene og Kommissionen i fællesskab identificerer de væsentligste barrierer for udvalgte markeder. Der er indtil nu allerede opstillet lister med barrierer, som skal bearbejdes.

Erfaringer 

Eksportrådet har igennem årerne hjulpet mange danske virksomheder med at komme protektionistiske tiltag til livs og har derfor stor erfaring med at fjerne handels- og investeringsbarrierer ude på eksportmarkederne.

Fjernelse af handels- og investeringsbarrierer er således et velkendt produkt i Eksportrådet, hvor virksomheder dagligt henvender sig for at få ’diplomatisk assistance’ til løsning af problemstillinger, som virksomhederne ikke selv er i stand til at løse ude på eksportmarkederne.

Eksportrådet har derfor særdeles gode resultater med at løse sager i både million- og milliardklassen. Sagerne spænder lige fra tvister i forbindelse med indkrævning af udeståender til manglende markedsadgang på mere vanskeligt tilgængelige eksportmarkeder med fx omfattende regulering, bureaukrati, korruption og statsstyring.

Udgangspunktet for de succesfulde resultater er Eksportrådets store interne og eksterne globale netværk. Eksportrådets markedsposition som en politisk organisation med kommerciel forståelse giver derfor unikke kompetencer og forudsætninger for at være virksomhedernes foretrukne "problemknusere" på eksportmarkederne.

Der leveres derfor dagligt kommercielle og politiske løsninger med stor værdi for kunderne. Dette gøres bilateralt via Danmarks repræsentationer samt multilateralt via EU-kommissionen samt WTO.

Man kan på EU-kommissionens hjemmeside læse om nogle af de sager, som Danmark er med til at løse via sit aktive arbejde i EU-kommissionens "Market Access Advisory Committee" i Bruxelles og via kommissionens lokale "Market Access Teams" ude på markederne.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind
Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet