Spring til indhold

Generalforsamling

Referat af UMP’s ordinære generalforsamling den 25. oktober 2017

Formanden, Niels Pultz, åbnede generalforsamlingen og bød de 90 fremmødte medlemmer velkommen.

Formanden henviste til den udsendte indkaldelse med dagsorden, bilagt formandens skriftlige beretning samt regnskab for 2016/17. Dagsordenen var følgende:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning for det forløbne år (1.10-30.9) og planer for det kommende år. Bilag 1.
 3. Godkendelse af regnskab for det forløbne forenings år
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 5. Behandling af evt. indkomne forslag
  • Overvejelser om henholdsvis oplægsholdere og éndages-udflugter. Forslag fra bestyrelsen. Bilag 2.
 6. Valg af formand og 6 medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af op til 3 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
 9. Evt.

Ad  1: Bestyrelsen indstillede, at Erik Fiil blev valgt som dirigent og Margit Kristensen  som referent. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette med akklamation. Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han konstaterede også, at dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne, og gav herefter ordet til formanden.

Ad  2: Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning om UMP’s virke i det forgangne år. Han knyttede enkelte bemærkninger til beretningen. 
Bestyrelsen bestræber sig på at skabe et varieret program mht. emner og oplægsholdere for at søge bredest mulig dækning af medlemmernes interesser. For at kunne gøre det endnu bedre har bestyrelsen valgt at indføje et punkt på dagsordenen, hvor der lægges op til, at medlemmerne kan tilkendegive præferencer.
Formanden benyttede til sidst lejligheden til at takke for den store velvilje og støtte, vi har modtaget fra vores tidligere arbejdsplads på en række områder. Udenrigsministeriets lejemål af den nuværende kantine ophører omkring årets udgang. Den nye kantine er ved at blive indrettet i hovedbygningen, hvor der gælder helt andre adgangsforhold. Ministeriets ledelse søger fortsat at finde en løsning på kravene til adgangskontrollen,  således at  UMP kan benytte den nye kantine, men i skrivende stund er dette spørgsmål stadig uafklaret.
Bestyrelsen har endvidere haft stor glæde af hjælp fra ægtefæller og flere medlemmer i forbindelse med de forskellige arrangementer.
Medlemstallet svinger omkring 400, og der har været stor deltagelse ved de fleste arrangementer:
Formandens beretning godkendtes af generalforsamlingen.

Ad  3: Kassereren kommenterede det fremsendte, reviderede regnskab for 2016/17. Regnskabet balancerede for første gang i flere år. Egenkapitalen ved indgangen til det nye foreningsår udgjorde 171.217,00 kr. 
Regnskabet gav ikke anledning til yderligere spørgsmål og blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad  4: Bestyrelsen indstillede på baggrund af det fremlagte regnskab uændret kontingent som følger: 100 for medlemmer og 50 kr. for ægtefæller/gæster. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad  5: Bestyrelsen har i det udsendte bilag opfordret medlemmerne til at komme med forslag til emner og foredragsholdere, idet man gerne vil ramme interessen hos så mange som muligt. Temaet for foredragene har ofte knyttet sig til UM og spørgsmålet var, om vi skulle åbne op for nye emner. Bestyrelsen havde modtaget 6 skriftlige kommentarer før generalforsamlingen, hvor der ikke blev stillet flere forslag. Der var interesse for emner såvel indenfor som udenfor vores ressort. Med hensyn til foredragene fortsætter bestyrelsen derfor som hidtil.
Interessen for éndags-turene er i de seneste år blevet mødt med dalende interesse, og bestyrelsen har derfor bedt om tilbagemelding fra medlemmerne, om de ønsker éndags-turene fastholdt, ændret til noget dyrere to-dages ture, eller helt droppet.
Der viste sig at være interesse for begge typer udflugter. Da to-dages ture er ret dyre, blev det besluttet, at bestyrelsen vil udsende en pris-indikation, før selve arbejdet med arrangementet påbegyndes for at kunne vurdere, om der er tilstrækkelig interesse for den pågældende tur (kan hænge økonomisk sammen).
Michael Bendix foreslog helt at droppe en-dags turen i juni måned, da det kan være vanskeligt at samle folk på et tidspunkt, hvor nogen måske allerede er taget i sommerhus.  Foreslog også et arrangement i byen, hvor man kunne undgå dyr bustransport. Kunne  også godt forestille sig interesse for to-dages ture (Aarhus Kulturby kunne have været interessant i 2017).
Kirsten Fich foreslog, at man kunne undersøge, hvor mange der tager i sommerhus i juni/august.
Formanden takkede for de modtagne forslag, som vil indgå i bestyrelsens videre overvejelser.

Ad  6: Såvel formanden som de øvrige 6 medlemmer af bestyrelsen stod til rådighed for genvalg. Der var ingen yderligere forslag, og alle blev genvalgt.

Ad  7: De to nuværende suppleanter stillede op til genvalg. Der var ingen yderligere forslag, og begge blev genvalgt.

Ad  8: Såvel revisor som revisorsuppleant stillede op til genvalg. Der var ingen yderligere forslag, og begge blev genvalgt.
(For den gode ordens skyld følger navnene på bestyrelsen, de to suppleanter samt revisor og revisorsuppleant nedenfor).

Ad  9: Der var ingen forslag under eventuelt.

Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke for valget og for god og hurtig afvikling af generalforsamlingen.

Dirigent: Erik Fiil  Referent: Margit Kristensen

Bestyrelsens konstituering:

Niels Pultz   formand
Carsten Schmidt  næstformand
Jørgen A. Hansen  kasserer
Helle Halvorsen  sekretær
Kaj Blegvad Andersen   medlem
Margit Kristensen  medlem
Birgitte Møller  medlem
   
Anne Beck   bestyrelsessuppleant 
Wagn Winkel  bestyrelsessuppleant
   
Lars Bruun Rasmussen   revisor
Poul-Erik Damgaard  revisorsuppleant