Spring til indhold

Evaluering af sprogkompetencer

Her kan du få hjælp til selv at vurdere, på hvilket niveau du behersker et fremmedsprog

I Kompetencecentret anvender vi den Fælleseuropæiske Referenceramme til at tilpasse vores undervisning til vores kursisters sproglige niveau. Referencerammen, der oprindeligt er udviklet af Europarådet, har i alt 7 trin:

  • Præ-A (nybegynder)
  • A1 - A2 (elementær sprogbruger)
  • B1 - B2 (rutineret sprogbruger)
  • C1 - C2 (avanceret sprogbruger)

Disse 7 trin angiver sprogbrugeres niveau på baggrund af deres ordforråd, grammatiske viden, lytte- og læseforståelse samt skrivefærdighed.

Du kan anvende eksemplerne nedenfor til at vurdere dit eget sproglige niveau, når det kommer til følgende 4 færdigheder:

  • lytte
  • læse
  • tale
  • skrive

Dit samlede sproglige niveau vil være et gennemsnit af dit niveau for disse 4 sprogfærdigheder.

Husk at det er normalt, at der er forskel på de 4 færdigheder, når man behersker et sprog. De passive færdigheder (lytte og læse) vil typisk ligge på et højere niveau end de aktive færdigheder (tale og skrive).

 Præ-A

Lytte: Jeg kan ikke forstå noget eller kun meget lidt på dette sprog.

Læse: Jeg kan ikke læse tekster skrevet på dette sprog (eller kun meget lidt).

Tale: Jeg kan slet ikke sige noget eller kun meget lidt på dette sprog. 

Skrive: Jeg kan ikke skrive på dette sprog (eller kun meget lidt).

Præ-A svarer til nybegynder-niveau.

 A1

Lytte: Jeg kan forstå meget enkle ytringer, når folk taler langsomt og tydeligt.

Læse: Jeg kan forstå dagligdags navne, ord og meget enkle sætninger, fx i annoncer, på opslag/plakater eller i brochurer.  

Tale: Jeg kan føre enkle samtaler, hvis min samtalepartner er indstillet på at gentage eller at omformulere sine sætninger. Jeg kan stille og besvare enkle spørgsmål omkring dagligdags emner.

Skrive: Jeg kan skrive korte, enkle postkort, fx sende feriehilsner. Jeg kan udfylde formularer med personlige oplysninger, fx skrive navn, nationalitet og adresse på en hotelregistrering.

 A2

Lytte: Jeg kan forstå de mest almindelige ord og udtryk for ting, der er vigtige for mig, fx oplysninger om mig selv, om min familie eller om mit arbejde. Jeg kan forstå hovedindholdet i korte og klare beskeder og meddelelser.

Læse: Jeg kan læse meget korte og enkle tekster. Jeg kan finde bestemte oplysninger, som jeg leder efter i dagligdags tekster, og jeg kan forstå korte, enkle personlige breve.

Tale: Jeg kan deltage i samtale om enkle hverdagssituationer, der kun svarer til en udveksling af informationer. Jeg kan bruge udtryk og enkle vendinger til at beskrive min familie og andre omkring mig, min dagligdag, min uddannelse og mit arbejde. 

Skrive: Jeg kan skrive korte, enkle notater og beskeder. Jeg kan skrive et meget enkelt, personligt brev, fx et takkebrev.

 B1

Lytte: Jeg kan forstå hovedindholdet, når der er tale om dagligdags emner som fx arbejde, skole, fritid osv., og sproget er klart og præcist. 

Læse: Jeg kan forstå tekster, der er skrevet i et dagligdags sprog eller relaterer sig til mit arbejde. Jeg kan forstå indholdet af personlige breve, hvor afsenderen beskriver sine oplevelser, følelser og ønsker.

Tale: Jeg kan klare de fleste situationer, der opstår ved rejse i lande eller områder, hvor sproget tales. Jeg kan deltage i en samtale om emner af personlig interesse eller generelle hverdagsemner som fx familie, fritid, arbejde, rejse og aktuelle begivenheder.

Skrive: Jeg kan skrive en enkel og sammenhængende tekst om dagligdags temaer eller om emner, som interesserer mig. Jeg kan skrive personlige breve, hvor jeg beskriver oplevelser og indtryk.

 B2

Lytte: Jeg kan forstå længere sammenhængende tale og foredrag og kan følge med i en indviklet ordveksling, hvis jeg har rimelig indsigt i emnet. Jeg kan forstå de fleste nyhedsudsendelser på tv. 

Læse: Jeg kan læse artikler og rapporter om aktuelle emner, i hvilke forfatteren indtager en bestemt holdning til et problem eller udtrykker et bestemt synspunkt. 

Tale: Jeg kan klart og detaljeret redegøre for forhold omkring mine interesse- og erfaringsområder. Jeg kan fremlægge et synspunkt om et aktuelt emne og angive fordele og ulemper ved forskellige løsningsmuligheder. Jeg kan samtale og diskutere så tilpas flydende og frit, at jeg forholdsvis nemt kan føre en samtale med ’native speakers’. 

Skrive: Jeg kan skrive klare og detaljerede tekster om en lang række emner, der interesserer mig. Jeg kan skrive en mail, opgave eller rapport, hvor jeg formidler oplysninger og argumenterer for eller imod et bestemt synspunkt. 

 C1

Lytte: Jeg kan forstå et langt foredrag, selv når det ikke er klart struktureret, og ideer og tanker ikke udtrykkes direkte. Jeg kan forstå tv-udsendelser og film uden større besvær.

Læse: Jeg kan forstå lange og indviklede tekster og opfatte forskelle i stil. Jeg kan forstå fagsprog i artikler og tekniske manualer, også når det ikke er inden for mit fagområde.

Tale: Jeg kan klart og detaljeret redegøre for komplekse emner. Jeg kan udtrykke mig flydende og spontant uden alt for tydeligt at lede efter ordene. Jeg kan forholdsvis præcist udtrykke mine synspunkter og ideer på en måde, der er tilpasset efter, hvilken person jeg taler med.

Skrive: Jeg kan skrive en klar og velstruktureret tekst, hvori jeg kan udtrykke mine synspunkter i detaljer. Jeg kan skrive om indviklede emner i en mail, opgave eller rapport og fremhæve det, jeg mener, er det væsentligste indhold. Jeg kan skrive tekster i forskellige genrer, tilpasset modtageren.

 C2

Lytte: Jeg kan forstå alle former for talesprog, både når jeg hører det i direkte kommunikation, og når jeg hører det i medierne. Jeg kan også forstå en indfødt, der taler hurtigt, hvis jeg har haft tid til at vænne mig til vedkommendes måde at tale på.

Læse: Jeg kan uden problemer læse næsten alle former for tekster, også abstrakte tekster der indeholder svære ord og sætningsstrukturer, f.eks. manualer og fagtekster.

Tale: Jeg kan fremføre en klar og flydende redegørelse eller argumentation i et sprog, som passer til situationen i stil og niveau. Jeg kan uden anstrengelse tage del i hvilken som helst samtale og diskussion. Jeg kan udtrykke mig flydende og nuanceret med en stor grad af præcision.

Skrive: Jeg kan skrive klart og flydende i en stil der er tilpasset formålet. Jeg kan skrive indviklede breve, rapporter eller artikler på en sådan måde, at det hjælper læseren til at lægge mærke til og huske vigtige punkter. Jeg kan skrive sammenfatninger af komplicerede faglige tekster.

C2 svarer til 'native speaker' niveau.

""
""

Udenrigsministeriets Kompetencecenter
Asiatisk Plads 2 F
1448 København K
Tlf.: 3392 1553
Mail: sprog@um.dk

  

Klik her, hvis du vil ...

> Tilmelde dig et kursus

> Se kursuskalenderen

> Læse mere om vores kurser

> Vurdere dit sprogniveau

> Se vores priser

Tilmelde dig nyhedsbrevet