Spring til indhold

Legalisering/Apostille

Kvinde som stempler dokumenter

Når et dansk dokument skal bruges i udlandet, skal det ofte legaliseres. En legalisering er en bekræftelse af underskriften på dokumentet. Kun originaler eller dokumenter med original underskrift kan legaliseres.

Dokumenter fritaget for legalisering i EU

Fra den 16. februar 2019 er visse offentlige dokumenter i henhold til legaliseringsforordning (EU 2016/1191) fritaget fra kravet om legalisering eller apostillering, når de skal fremlægges for en offentlig myndighed i en anden medlemsstat i EU. Du kan læse mere om forordningen her.

Udenrigsministeriet introducerer krav om digital rekvirering og betaling af legaliseringsydelser
I november 2017 tog Udenrigsministeriet en digital selvbetjeningsløsning for rekvirering og betaling for legaliseringsydelser i brug. I forlængelse heraf er Bekendtgørelse for betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten blevet opdateret pr. 1. august 2018. Det er således nu et krav, at rekvirering og betaling af legaliseringsydelser, herunder apostille, skal ske digitalt via Udenrigsministeriets webshop.

Det betyder konkret, at det pr. 1. september ikke længere er muligt, at betale med kontanter for legaliseringsydelser, men at betaling skal foregå via webshoppen. Det vil stadig være muligt at betale digitalt via selvbetjeningsløsning i vores kundeekspedition, såfremt man ikke har bestilt og betalt for ydelserne på forhånd.

Yderligere oplysninger kan findes i Bekendtgørelsen om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten og i Vejledningen til denne bekendtgørelse.

Baggrund: Lov om udenrigstjenesten blev ved lov nr. 316 af 25. april 2018 ændret med henblik på bl.a. at indføre en hjemmel til, at udenrigstjenesten kan gøre det obligatorisk for borgere og virksomheder at benytte digitale selvbetjeningsløsninger i forbindelse med ekspedering af udenrigstjenestens tjenestehandlinger. Udenrigsministeren vil administrativt fastsætte de nærmere regler om obligatorisk digital kommunikation i takt med, at de forskellige tjenestehandlinger digitaliseres. I lyset af at Udenrigsministeriet har udviklet en digital selvbetjeningsløsning for rekvirering og betaling for legaliseringsydelser, er gebyrbekendtgørelsen blevet revideret. Den fastlægger nu, at borgere og virksomheder skal bestille og betale legaliseringsydelser digitalt via Udenrigsministeriets hjemmeside (webshop). Det indebærer bl.a. også, at Udenrigsministeriet kan afvise at tage imod kontantbetaling for legaliseringsydelser.

Kravet om digital kommunikation og borgere og virksomhedernes anvendelse af selvbetjeningsløsninger har til formål at sikre den mest effektive brug af offentlige ressourcer og den mest fleksible og bedste betjening af borgere og virksomheder. Obligatorisk digital kommunikation er på linje med, hvad der ses i flere andre dele af den offentlige sektor, og som det også i stigende grad ses i andre lande på tilsvarende områder.

Bekendtgørelse for betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten
§ 6, stk. 4 Rekvirering og betaling af en legaliseringsydelse skal ske digitalt gennem den af udenrigstjenesten anviste selvbetjeningsløsning, som er tilgængelig via Udenrigsministeriets hjemmeside, medmindre der foreligger særlige forhold eller i tilfælde af ekstraordinære situationer, jf. § 25.
 

Udenrigsministeriets Legalisering indfører e-apostille samt webshop

15. november 2017 tager Udenrigsministeriet et helt nyt legaliseringssystem i brug. Det nye system muliggør udstedelse af e-apostiller, dvs. apostille-påtegning med et digitalt certifikat/signatur. Dokumenter udstedt af danske myndigheder med en digital signatur kan hermed også blive legaliseret/apostilleret elektronisk. 

 

I forbindelse med introduktionen af det nye system vil vi samtidig åbne en selvbetjeningsløsning med webshop, hvor borgere og virksomheder kan rekvirere og betale for legalisering og apostille.

 

Alle anmodninger om legalisering eller apostille kan således fra 15. november rekvireres on-line. Det gælder både for digitalt signerede dokumenter (som fremover kan fremsendes elektronisk), og for fysiske dokumenter med original underskrift (der ligesom nu kan fremsendes pr. post eller behandles ved personligt fremmøde i vores kundeekspedition).

 

Tilpasning af legaliseringsproceduren for oversættelser pr. 3. juli 2017 
Legaliseringsproceduren for oversatte dokumenter tilpasses pr. 3. juli 2017. Fra denne dato vil alle oversættelser skulle påtegnes af en notar eller Dansk Erhverv, før Udenrigsministeriet kan apostille-påtegne oversættelsen. Læs mere her.

Kontakt

Udenrigsministeriets Legalisering
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Personlig henvendelse: 

Mandag - fredag kl. 09:00 – 12:00 

Torsdag kl. 09:00 – 12:00 og 13:30 - 15:30

Se kort over Legaliseringens nye placering

Telefon og E-mail:

Har du spørgsmål om status for legalisering af indsendte dokumenter, kan du skrive en e-mail til legalisering@um.dk.

Du kan også ringe til os på tlf. 33 92 12 33

Telefontid: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 14 - 15 

Lukkedage i 2019:

Legaliseringskontoret vil være lukket på følgende dage:

18. april – 22. april 2019
17. maj 2019                                                             30. maj 2019
5. juni 2019
10. juni 2019                                                            24. december 2019 - 1. januar 2020